ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قهراً

۱. بناچار، بهزور، جبراً، عنفاً، ناگزیر
۲. بالطبع، طبیعتاً

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ