ترجمه مقاله

قهار

qahhār

۱. متبحر؛ حرفه‌ای.
۲. قوی.
۳. (اسم، صفت) از نام‌های باری‌تعالی.
۴. [قدیمی] چیره؛ غالب.
۵. (اسم، صفت) [قدیمی] انتقام‌گیر.

انتقامجو، بیدادگر، جابر، جبار، ستمگر، منتقم، ظالم، قاهر

ترجمه مقاله