ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قنوع

qonu'

۱. خواستن و سؤال کردن.
۲. راضی بودن به قسمت خود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ