ترجمه مقاله

قناعت

qa(e)nā'at

۱. راضی و خرسند بودن به چیزی که فرد در اختیار دارد.
۲. صرفه‌جویی.

اقتصاد، اقناع، امساک، بسندگی، بسندهکاری، خرسندی، رضامندی، صرفهجویی، کفنفس، مناعتطبع

بسندگ

ترجمه مقاله