ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قناد

qannād

شیرینی‌فروش؛ شیرینی‌پز.

حلواساز، حلوایی، شکرریز، شیرینیپز، شیرینیفروش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ