ترجمه مقاله

قمر

qamar

۱. (نجوم) اجرام سماوی که بر گرد سیارات می‌گردند؛ ماه.
۲. پنجاه‌وچهارمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۵۵ آیه؛ اقتربت.
۳. [قدیمی، مجاز] زن زیبا.
⟨ قمر مصنوعی: = ماهواره

۱. ماه
۲. ماهواره

ماه

ترجمه مقاله