ترجمه مقاله

قلمبه

qolombe

۱. دور از فهم؛ دشوار: حرف‌های قلمبه.
۲. برجسته و برآمده.
۳. زیاد: پول قلمبه.

ترجمه مقاله