ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قلقلک

qelqelak

عمل تحریک ماهیچه‌های بدن به‌وسیلۀ انگشت یا وسیلۀ دیگر به‌طوری‌که موجب خنده شود.
⟨ قلقلک ‌دادن: (مصدر متعدی) [عامیانه] = قلقلک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ