ترجمه مقاله

قلزم

qolzom

دریا.
⟨ قلزم‌ نگون: [قدیمی، مجاز] آسمان. Δ در اصل نام دریای سرخ است.

اقیانوس، بحر، دریا، یم ≠ بر، خشکی

ترجمه مقاله