ترجمه مقاله

قلاشی

qallāši

۱. رندی.
۲. حیله‌گری.
۳. عیاری: ◻︎ گرچه قومی را صلاح و نیک‌نامی ظاهر است / ما به قلاشی و رندی در جهان افسانه‌ایم (سعدی۲: ۱۲۰).

ترجمه مقاله