ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

قفل

qofl

وسیله‌ای فلزی که به در صندوق یا خانه می‌زنند و در را با آن می‌بندند؛ کلیدان.
⟨ قفل ابجد: نوعی قفل که با حروف الفبا باز و بسته می‌شود.
⟨ قفل رومی: (موسیقی) [قدیمی] از الحان سی‌گانۀ باربد: ◻︎ چو قفل رومی آوردی در آهنگ / گشادی قفل گنج از روم و از زنگ (نظامی۱۴: ۱۸۰)، ◻︎ بلبل همی‌سراید چون باربَد / قالوس و قفل رومی و جالینوس (عنصری: ۳۳۷).

بسته، بند، کلون، کوپله ≠ کلید

چیلان

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما