ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

قعر

qa'r

ته؛ تک؛ گودی و ته چیزی.

انتها، بن، پایین، ته، ژرفا، ژرفنا، گودی ≠ بالا، رو

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما