ترجمه مقاله

قطر

qotr

۱. خطی که دو رٲس غیر مجاور یک چندضلعی را به هم وصل می‌کند.
۲. خطی که از وسط دایره می‌گذرد و آن را به دو نیم تقسیم می‌کند.
۳. کلفتی؛ ضخامت.
۴. جانب؛ کرانه.
۵. اقلیم؛ ناحیه.

۱. پهنا، ستبرا، ضخامت، کلفتی
۲. خطه، سرزمین، ناحیه
۳. کرانه

کرانه

ترجمه مقاله