ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

قطر

qotr

۱. خطی که دو رٲس غیر مجاور یک چندضلعی را به هم وصل می‌کند.
۲. خطی که از وسط دایره می‌گذرد و آن را به دو نیم تقسیم می‌کند.
۳. کلفتی؛ ضخامت.
۴. جانب؛ کرانه.
۵. اقلیم؛ ناحیه.

۱. پهنا، ستبرا، ضخامت، کلفتی
۲. خطه، سرزمین، ناحیه
۳. کرانه

کرانه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما