ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قطبین

qotba(e)yn

قطب شمال و قطب جنوب؛ دو طرف محور کرۀ زمین که قسمت شمالی را قطب شمال و طرف جنوبی را قطب جنوب و هر دو را قطبین می‌گویند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ