ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قطار

qe(a)tār

۱. وسیله‌ای نقلیه، مرکب از چند واگن که بر روی خط آهن قرار دارد و به‌وسیلۀ لکوموتیو حرکت می‌کند؛ تِرَن.
۲. چند حیوان بارکش که آن‌ها را پشت سر هم ردیف کنند.
۳. ردیف.
۴. (موسیقی) گوشه‌ای در بیات تُرک.

۱. راسته، رده، ردیف، صف
۲. ترن

ترن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ