ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

قصاب

qassāb

کسی که گاو و گوسفند و مانند آن‌ها را می‌کشد؛ گوشت‌فروش.

سلاخ، گوشتفروش

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما