ترجمه مقاله

قشلاق

qešlāq

سرزمین گرمی که مردم چادرنشین زمستان‌ها در آنجا به‌ سر می‌برند؛ گرمسیر.

زمستانه، قشلاغ، گرمسیر ≠ ییلاق

ترجمه مقاله