ترجمه مقاله

قس

qa(e)s[s]

مرد روحانی مسیحی؛ کشیش؛ کاهن.

۱. روحانی، شیخ
۲. شماس، کاهن، کشیش

ترجمه مقاله