ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قزغند

qozqo(a)nd

میوۀ بی‌مغز نوعی درخت پسته که با آن پوست حیوانات را دباغت می‌کنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ