ترجمه مقاله

قزاز

qazzāz

کسی که کرم ابریشم پرورش می‌دهد؛ فروشندۀ قز؛ ابریشم‌فروش.

ترجمه مقاله