ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قرینه

qarine

۱. چیزی که از جهت پی بردن به امری یا رسیدن به مراد و مقصد مانند دلیل باشد؛ علامت؛ نشانه.
۲. (صفت) [قدیمی] نظیر؛ مانند.

۱. متقارن
۲. تناظر، توازن، نظیر، هماهنگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ