ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قره قروت

qara(e)qorut

مادۀ خوراکی ترش‌مزه که از جوشاندۀ غلیظ‌شدۀ آب ماست تهیه می‌شود؛ کشک سیاه؛ ترف.

ترف

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ