ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قراضه

qorāze

۱. [عامیانه] ویژگی هر چیر مستعمل و از کار افتاده.
۲. (اسم) زر و سیم و پول اندک.
۳. هر چیز فلزی شکسته و خرده‌ریزه.
۴. (اسم) ریزههای فلز که هنگام بریدن یا تراشیدن آن می‌ریزد.

۱. ریزه
۲. اسقاط، فکسنی

لت پاره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ