ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قدیمی

باستانی، عتیق، کهنسال، کهنه ≠ جدید، نو

کهن، باستانی، کهنه، پارینه، دیرین، دیرینه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ