ترجمه مقاله

قدیم

qadim

۱. پیشین؛ دیرین.
۲. دیرینه؛ قدیمی.

ازلی، باستانی، پیشین، دیرینه، سرمدی، کهن، کهنه، گذشته ≠ جدید

دیرین

ترجمه مقاله