ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

قدید

qadid

گوشت خشک‌کردۀ گاو، گوسفند، یا ماهی به هر طریق که خشک کنند و نگه دارند.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما