ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قدوم

qodum

۱. بازآمدن؛ آمدن از جایی.
۲. از سفر برگشتن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ