ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

قدس

qods

۱. پاک شدن.
۲. پاک و منزه بودن.
۳. پاکی.

پاکدامنی، پاکی، تنزیه، خلوص، صفا، منزه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما