ترجمه مقاله

قدر

qadr

۱. اندازه گرفتن؛ اندازه کردن چیزی.
۲. ارزش؛ اعتبار.
۳. اندازه.
۴. شب قدر.
۵. حرمت؛ وقار.
۶. نود‌وهفتمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۵ آیه؛ انّا ٲنزلنا؛ اهل الکتاب.
⟨ قدر مشترک: (منطق) مفهومی کلی که در افراد خود مشترک باشد، مانند وجود که ماهیت آن مقداری است مشترک در افراد موجودات، اعم از انسان و حیوان.

۱. تقدیر، سرنوشت، قضا
۲. حکم، فرمان
۳. توانا، قادر، قدرتمند، مقتدر،
۴. توان، زور

اندازه، ارج، گونه

ترجمه مقاله