ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قدری

اندکی، کمی، مقداری ≠ خیلی

اندکی، کم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ