ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قدردانی

qadrdāni

= قدرشناسی

تشکر، تقدیر، سپاسگزاری ≠ قدرناشناسی، نمکنشناسی

سپاسدار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ