ترجمه مقاله

قدرت طلب

qodrattalab

آن‌که خواستار قدرت است؛ سلطه‌جو؛ خواهان قدرت.

فزون خواه، جاه پرست

ترجمه مقاله