ترجمه مقاله

قدح

qadh

۱. عیب کردن.
۲. طعن کردن در نسب کسی.
۳. عیب‌جویی؛ بدگویی.
۴. سرزنش.

پیاله، پیمانه، تاس، جام، ساغر، صراحی، کاسه

سبو

ترجمه مقاله