ترجمه مقاله

قبضه

qabze

۱. دستۀ شمشیر.
۲. یک مشت از چیزی.
۳. واحد اندازه‌گیری سلاح‌های جنگی کوچک.
⟨ قبضه کردن: به‌دست آوردن؛ تصرف کردن.

۱. مشت
۲. دسته
۳. تصرف، ملک
۴. اقتدار، سلطه، قدرت

ترجمه مقاله