ترجمه مقاله

قبض

qabz

۱. نوشته یا سندی که در مقابل تحویل پول یا چیز دیگر از کسی بگیرند.
۲. (پزشکی) یبوست؛ خشکی روده‌ها.
۳. (اسم مصدر) گرفتن.
۴. (اسم مصدر) تنگ کردن.
۵. (اسم مصدر) گرفتگی.
۶. (اسم مصدر) (ادبی) در عروض، اسقاط حرف پنجم ساکن چنان‌که از مفاعیلن حرف یا ساقط شود و نقل به مفاعلن گردد.

۱. رسید
۲. انقباض، فشردگی، یبوست
۳. اخذ، گرفتگی، گرفتن، گیرش
۴. تصرف، تملک
۵. اندوه، ملالت ≠
۶. بسط، رسید گشایش

رسید، برگه فروش

ترجمه مقاله