ترجمه مقاله

قایق

qāyeq

کشتی کوچک پارویی یا موتوری؛ کرجی؛ زورق.

بلم، جهاز، زورق، کرجی، کلک

کرجی، کلک

ترجمه مقاله