ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاچ

qāč

۱. یک قسمت بریده‌شده از خربزه، هندوانه، یا میوۀ دیگر.
۲. برآمدگی جلوی زین اسب؛ کوهۀ زین.
۳. شکاف؛ ترک؛ تراک؛ قاش.
۳. تکه؛ پاره.
۴. چند عدد از چیزی.
⟨ قاچ‌قاچ: [عامیانه] پاره‌پاره؛ چاک‌چاک؛ تکه‌تکه.

۱. برش، تراشه، تراک، شکافتگی، قاش، لزگه، لغزه،
۲. ترک، شکاف

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ