ترجمه مقاله

قاپوچی

qāpuči

در دوره صفوی و پس از آن، دربان.

۱. بواب، حاجب، دربان
۲. دروازهبان

ترجمه مقاله