ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاپو

qāpu

در؛ در بزرگ؛ دروازه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ