ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاه قاه

qāhqāh

۱. صدای خندۀ بلند.
۲. (اسم) خنده با صدای بلند. * قهقهه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ