ترجمه مقاله

قانع

qāne'

کسی که به آنچه قسمت و بهره‌اش شده راضی و خشنود باشد؛ قناعت‌کننده.

۱. خرسند، خشنود، راضی، متقاعد
۲. سازگار، صرفهجو، قناعتپیشه، مقنع
۳. متقاعد، مطمئن
۴. سیر ≠ ناخشنود

خرسند، خشنود

ترجمه مقاله