ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

قاق

qāq

در قاب‌بازی، کسی که دست آخر و بعد از سایر بازیکنان باید بازی کند.

۱. بیبهره، بینصیب، محروم
۲. قدید
۳. کلاغ
۴. بازنده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ