ترجمه مقاله

قاعدگی

qā'edegi

جریان خون از رحم در زن غیر حامله و برخی پستانداران ماده که هر ۲۸ روز یک‌بار به مدت ۵ تا ۷ روز طول می‌کشد؛ عادت ماهانه؛ خونریزی ماهانۀ زنان؛ حیض؛ پریود؛ رگل.

بینمازی، رگل، طمث، عادتزنانه، عادتماهانه ≠ طهر

ماهانه

ترجمه مقاله