ترجمه مقاله

قابلیت

qābeliy[y]at

۱. شایستگی؛ سزاواری.
۲. آمادگی برای قبول امری یا حالتی؛ استعداد.

۱. استحقاق
۲. استطاعت، استعداد، اهلیت، سزاواری، شایستگی، لیاقت
۳. توان، عرضه، قوه، کفایت
۴. پذیرش،
۵. امکان ≠ فاعلیت

توانای

ترجمه مقاله