ترجمه مقاله

قابض

qābez

۱. (پزشکی) دارویی که باعث ایجاد خشکی در روده‌ها و رفع اسهال می‌شود.
۲. [قدیمی] گیرنده.
۳. [قدیمی] درمشت‌گیرنده.
۴. [قدیمی] تنگ‌کننده.
۵. [قدیمی] درهم‌کشنده.

۱. گیرا، گیرنده
۲. دبش، گس

ترجمه مقاله