ترجمه مقاله

فی الفور

felfo[w]r

بی‌درنگ؛ فوراً.

در دم

ترجمه مقاله