ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فیض

fa(e)yz

۱. سود، بهره، و فایده، به‌ویژه از جنبۀ معنوی.
۲. [مجاز] توفیق؛ سعادت.
۳. (تصوف) آنچه به طریق الهام و بدون تحمل زحمتِ کسب به قلب القا می‌شود.
۴. [قدیمی] بخشش؛ جود.
۵. [قدیمی] روان گشتن آب؛ ریزش.
۶. [قدیمی] آب روان.

بخشش، برکت، تفضل، عنایت، فضل، سرشار، فراوانی، لبریز، لطف

بهره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ