ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

فیس

fis

۱. ناز.
۲. غرور؛ تکبر؛ افاده.

افاده، پز، تبختر، تفرعن، تکبر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ