ترجمه مقاله

فیرنده

firande

کسی که با ناز و تکبر حرکت کند؛ خرامنده.

ترجمه مقاله